Killua

Stats

Rank 791
Puzzles solved 0

Members

Dikshit Jain, Atharva Nandanwar, Akshay Sonawane, Shubham Pandey, Abhishek Marathe