Extreme Anagrams

Aaa aaa aaa a acc cc c ccennn nnn nno r su[u]y?
Abb[b]’c ddeeg i jkno oo ors ttuvy.
Aace eegm, oos[s]s yy.
Aaadeeeelm, mn norr S[S]ttwyy.’
Be er, Tttuu[u]?

Aadd[d]e egh hio rss vyy.
Aadee ghiii kk[k]lmn nrstt.
Aac cccc cccc cdddd d dfhhhhhhi kkkkl lm o[o] ooooooooo ouuuu uuuww wwww?
A aaaacc, ccc eeeeee, fi ill[l] mmmmoo rrr rrs ssuwy.
Aaaaa, aaaa[a]a Aaaa bcc ddd “ddd,” ddd dde “eee eee”; “eef fhh” hhh hhh h hhhhhh ijjlmn no orr stttttw.
Aaa AacDdddee fhi i llmm, N-O-O[O]-O-R.
Abcd ee[e] fgh iiij klmn ooopq rstuuv wxyz.
Acccd Deeee eeeefi i ikkk lo ppppppp pprrrst[t].

(Abcddde ee e eegh iiln orrsss s[s]tvv.
Aabde eee eei, Llo[o]orrr rss stuv.
Eeeh hm mno o[o]stwy!
Abc deeef ghhij klm noooo pqrr stt[t] uuvw xyz.
Aadddd de ee[e]efi, iillnns tt uvww.)